Nghị quyết đại hội cổ đông

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018

16-04-2018

http://file.hstatic.net/1000096054/file/cbtt_nqdhdcd_2018.pdf