Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ đông

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2021

  1. Chương trinh ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1_711d48df1509482788cc711329c5ba86.pdf

  1. Mẫu Giấy Ủy Quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2_da517381595e4ed8813a435be986151b.pdf

  1. Quy chế làm việc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/3_0ba4071bb1a7483ba65a32223436e83f.pdf

4.Báo cáo HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4_735be158b0d14cdf83a0c8199b43f6cf.pdf

4.1. Bao cáo Ban Tổng GIám Đốc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/4.1_84edc188fafa453aa02ac6d3b91f872e.pdf

5. T.Tr số 1: Thông qua báo cáo HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._7364df2e6cb8427181613de0a4ee6a12.pdf

6. T.Tr số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/6._e71fd995c84b4f238bcfdbe1fc44ee92.pdf

7. T.Tr số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7_c979450912dd4a2097dff2ca651d8bd1.pdf

8. T.Tr số 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8_d3dc5ac0951146bb9a0c72ce8efa11b2.pdf

9. T.Tr số 5: Thù lao HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9_250e70bae07f4ff0a953ce53765fd749.pdf

10. T.Tr số 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10_663ce678bfa14af9953a8640c7cef6f7.pdf

11. T.Tr số 7: Bổ sung sửa đổi điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11_fc4b567888264a70824fe4a4b0eb8b02.pdf

11.1. Đề xuất sửa đổi điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1_5d2a9ee435f74d3e9b65ad4126353dc2.pdf

11.2. Dự thảo điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2_7fa1c8012a5a4c49950bffd95b3f333b.pdf

12. T.Tr  số 8- Bổ sung, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ công ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13_821c542a225f4c36848aff0beeb1c2ae.pdf

13.1. Đề xuất sửa đổi quy chế quản trị

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13.1_2c1f90a7ce5b4f90ac49b2a4f0ba7fe2.pdf

13.2. Dự thảo quy chế quản trị nội bộ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13.2_bae50a81ab3048a8ab0cffeec4f2d5fc.pdf

14. T.Tr  so 9- Bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14_7e1ea3a761b14afaa28a35f03518a9b9.pdf

14.1. Dự thảo quy chế hoạt động HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14.1_c58cc5c80fb94fa3aebd7511e4418ef7.pdf

T.Tr số 10: Thông qua quy chế hoạt động của UBKT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/15_72981574715e409bbca346f6a43adddb.pdf

15.1. Dự thảo quy chế hoạt động của UBKT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/15.1_6394ff8aa60349d282dd58616769eec3.pdf

16. T.Tr số 11: Miễn nhiệm TVHDQT nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/16_3fc8c05c3b404647b172a6ddd7c2ad38.pdf

17. T.Tr số 12: Bầu TVHDQT nhiệm kỳ 2021-2026

https://file.hstatic.net/1000096054/file/17_f78e68f1851e4d769a9f50aea66e03fe.pdf

18. Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18_7bb592979e0a48eaa479048e099a84ea.pdf

18.1. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.1_9a9e045b07044ef4a5391cc10478f765.pdf

18.2. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.2_0ecf850b8c2248559369832dd13e9fd9.pdf

18.3. Mẫu đơn ứng cử TVHĐQT Tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/18.3_6de93b9a30dc43978703c1df2fb8a9d2.pdf

19. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/19_d5ab824de9ad4c70855ef9aa899b942c.pdf

Ngày đăng: 06/06/2021

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019


1

 

Thư mời họp 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1._thu_moi_hop_dhcd_2019_0c03e43f917f4f3190ab56baa2d260bc.pdf

2

 

Mẫu giấy ủy quyền

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2._mau_giay_uy_quyen_96b6635b99134e25be7492b2da125ea3.docx

3

 

Chương trình đại hội

https://file.hstatic.net/1000096054/file/chuong_trinh_dhcd_7324fe01b50a40fe9749cdf465f62775.pdf

 

Quy chế làm việc 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_lam_viec_dhcd_ff28a4f821754c25a6756fec9bfac1a0.pdf

5

 

Thông báo đề cử ứng cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5._thong_bao_de_cu_ung_cu_tvhdqt_31dcec1bd8cd415abfa9d07b0b0bb9c8.pdf

6

Quy chế bầu cử TVHĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/quy_che_de_cu__ung_cu_8b71eb7fcb9b44ce8215fbec4bae7ac0.pdf

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_ca_nhan_bc7dd21779ef4563925ccccc5d114cf1.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_d088fbe9d976410fbbab69b06f731dfb.docx

Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT dành cho tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9._mau_don_ung_cu_thanh_vien_hdqt_danh_cho_to_chuc_4396fd8924924f9f83a6cb68884e19ee.docx

Mau so yeu ly lich TVHDQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/10._mau_so_yeu_ly_lich_tvhdqt_ae39f15ec17f4d1198c98c4513f5a275.doc

7

Các tờ trình

Tờ trình số 1 

https://file.hstatic.net/1000096054/file/to_trinh_so_1_71cb82ff9e0d4e1eae349b0c79c68986.pdf

Danh sách ứng cử

https://file.hstatic.net/1000096054/file/tt_danh_sach_ung_cu_vien_302b3238f535419e8c810c3e7c2c2e89.pdf

SYLL LE MANH THUONG

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.1._syll_le_manh_thuong_6d9acb1e3f8a46e78f376bb2f0c15f65.pdf

SYLL DO VAN SINH

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.2._syll_do_van_sinh_812985ebde25446788625a47a2717706.pdf

SYLL DO THI BICH VAN

https://file.hstatic.net/1000096054/file/11.3._syll_do_thi_bich_van_2533f0612e9e46958233f227bc6acedf.pdf

Tờ trình số 2 Thay doi mo hinh quan tri cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/12._to_trinh_so_2_thay_doi_mo_hinh_quan_tri_cong_ty_d85d845b184a4f079dd4123b243cccce.pdf

Tờ trình số 3 Thong qua chu truong tai co cau cong ty

https://file.hstatic.net/1000096054/file/13._to_trinh_so_3_thong_qua_chu_truong_tai_co_cau_cong_ty_64cd6f8fac5b458080f7c045baa8c829.pdf

8

 

Dự thảo Nghị Quyết

https://file.hstatic.net/1000096054/file/14._duthaonghiquyetdhdcd_bt_2019_update_6d3e905ef60e4aa89884ab63fa77a3b7.docx

 

Ngày đăng: 19/10/2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Stt

NỘI DUNG

1

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/1fortex_chuongtrinhdhdcdthuongnien_aa86a631ea0f4798a509202439e7a648.pdf

2

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/2fortex_quychelamviecdhdcd2019_9456f88b54e043a99391d59882986ac9.pdf

 

3

Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_quychebaucutvhdqt_bks_update_1fa63bcbad474082964122b7f0b56b1f.pdf

 

4

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdf


5

Thông báo bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/5fortex_thongbaobaubankiemsoatcongty_e6ef4a7348394691ab8269ffbf33274b.pdf

 

6

Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng giám đốc

https://file.hstatic.net/1000096054/file/6fortex_baocaobantonggiamdoc_b37e5e1c3d064a9a9ba54fdcdd6e4a2d.pdf

7

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

https://file.hstatic.net/1000096054/file/7fortex_baocaotaichinhsaukiemtoan_pkfvn_18c8b7542adf42caa990f136c971f321.pdf

8

Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị

https://file.hstatic.net/1000096054/file/8fortex_baocaohoidongquantricongty_32d5bbeb4b5240b59b777d7899b88046.pdf

9

Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát

https://file.hstatic.net/1000096054/file/9fortex_baocaobankiemsoat_9cef1fd3f40e4f41bca26063e4a25270.pdf

10

Các tờ trình tại ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2019:

Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, HĐQT, BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso1_baocaobantgd_hdqt_bks_2018_02773bef047b4db49696078c19e79894.pdf

Tờ trình số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso2_baocaotaichinhdakiemtoan2018_0f074463caf74bf79aeb90326c81d121.pdf

Tờ trình số 3: Thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 theo hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso3_thongquaphuonganchitracotucnawm2017_2018_pappln2018_2b7c49cccded4840806e3db15efb804c.pdf

Tờ trình số 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso4_phuonganphathanhcophieutangvondieule_update_64287fefc16b4c40893dcb8683e4747a.pdf

Tờ trình số 5: Thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso5_phathanhcophieutangvoncophantunguonvoncsh_ac80e70157324ed8999e9c0a5b759bbd.pdf

Tờ trình số 6: Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT,BKS, Thư ký năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso06_0ba6a57d2f594d60a844989196191b98.pdf

Tờ trình số 7: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2019

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso7_cacchitieukinhdoanhchinhnam2019_519d8189d6b74eb3bb4683939007075b.pdf

Tờ trình số 8: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso8_luachondonvikiemtoancongty2019_f3cb0d69e2e04544b53eb054f0147a0e.pdf

 

Tờ trình số 9: Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

https://file.hstatic.net/1000096054/file/fortex_totrinhso9_miennhiemtvhdqtvabks_4e81c325cd4c47b78f19bd2aadf21455.pdf

Tờ trình số 10: Thông qua tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ttso10_57424fa63f9d4eaca92fd53b2e713942.pdf

Mẫu Sơ yếu lý lịch HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_so_yeu_ly_lich_hdqt_c7edf7f2d4fa48b9be8747f4674da6dc.pdf

Mẫu đơn ứng cử HĐQT Cá nhân

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_hdqt_danh_cho_ca_nhan_3e89dcfda84e43099bd4c7555671ac89.pdf

Mẫu đơn ứng cử HĐQT nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_hdqt_danh_cho_nhom_co_dong_9e59fe936c30464385392812f301e8bb.pdf

Mẫu đơn ứng cử BKS tổ chức

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_bks_danh_cho_to_chuc_8e99821ff6ea402d9bf2c0ddbee1fe23.pdf

Mẫu đơn ứng cử BKS nhóm cổ đông

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_don_ung_cu_bks_danh_cho_nhom_co_dong_1c3cbecc4a474268abc802f271897750.pdf

Mẫu sơ yếu lý lịch BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_mau_so_yeu_ly_lich_bks_fc65a1bfd32f4642942a7b6fb585e29a.pdf

Danh sách người có liên quan HĐQT

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_danh_sach_nhung_nguoi_co_lien_quan_hdqt_afd9a8b9356f491ebd90f8373a4660e0.pdf

Danh sách người có liên quan BKS

https://file.hstatic.net/1000096054/file/ftm_danh_sach_nhung_nguoi_co_lien_quan_bks_1575fbda20ff4cb8b2c46a7799c04691.pdf

 

 

Ngày đăng: 06/04/2019

CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ 2019

Ngày đăng: 06/04/2019